Werken in de regio Maastricht

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Lid Raad van Commissarissen

Werkgever:Avance
Plaats:Maastricht

Lid Raad van Commissarissen toezichthouder met focus op financiën

Woonwenz is de grootste woningcorporatie in de regio Venlo en heeft circa 8.500 woningen en 1.800 andere vastgoedobjecten in eigendom en beheer. Haar kernactiviteit is het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare huurwoningen. In de eerste plaats voor mensen die geen koopwoning of duurdere huurwoning kunnen betalen. Verreweg de meeste huurwoningen van Woonwenz zijn sociale huurwoningen. Daarnaast zet Woonwenz zich in voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Zoals de naam al zegt (WoonwENZ) vindt Woonwenz dat wonen meer is dan een dak boven het hoofd. Ook een prettige woonomgeving waar mensen op een fijne manier met elkaar samen kunnen wonen is van groot belang. Daarom wordt er ook flink geïnvesteerd in leefbaarheid van de wijken waar wij bezit hebben. Dat gaat altijd in samenspraak met de wijkbewoners, de gemeente en overige partners in de wijk. Eind dit jaar ontstaat er binnen de Raad van Commissarissen (RvC) van Woonwenz, op basis van het rooster van aftreden, één vacature. In deze profielschets treft u nadere informatie aan over de RvC en het gewenste profiel van het nieuwe RvC lid.

Raad van Commissarissen

De RvC van Woonwenz bestaat uit zes leden en opereert als een collegiaal team. Twee van de zes leden zijn benoemd op een voordracht zetel van de huurders. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Woonwenz. De RvC staat daarnaast de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. Eveneens staat het de directeur-bestuurder vrij om de RvC over een onderwerp advies te vragen. De RvC handelt op basis van haar bevoegdheden, zoals onder meer het toezicht op de strategische doelstellingen, prestaties, werkgeversrol, klankbordfunctie en de besturing. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Elk lid van de RvC heeft de verantwoordelijkheid om onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming en hun taken uit te voeren. De RvC is zodanig samengesteld dat deze zo onafhankelijkheid mogelijk is.

Voor dit profiel zoeken wij bij een kandidaat die:

  • Brede ervaring heeft als financieel professional op directie- en/of bestuursniveau;
  • Kennis en inzicht heeft in vraagstukken rond financiering en de financiële continuïteit van een organisatie; kennis van de financiën binnen de volkshuisvesting is een pré;
  • Kennis heeft van en inzicht in de financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury, fiscaliteiten en beleggingen;
  • Ervaring heeft met strategische (vastgoed) investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
  • Kennis heeft van management control, waaronder de sturing en beheersing van een organisatie;
  • Een goede gesprekspartner kan zijn voor de accountant en achter de cijfers weet te kijken;
  • Kennis van en een netwerk in de regio Venlo 
  • Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en weet vanuit een zakelijke context de publieke taak van de corporatie goed te duiden.

Uw reactie

Deze procedure wordt begeleid door Avance Executive Search, ing. Marcel B.J. Walda. Mobiel: 0651331552 Graag uw motivatie en Curriculum Vitae naar: m.walda@avance.jobs Voor informatie over Woonwenz zie: www.woonwenz.nl